لزوم انجام آزمايش بررسي پروستات براي تمام مردان بالاي ۵۰سال

پزشکان انكولوژيســت بر این عقیده هستند که تمام مردان بالاي ۵۰ سال و حتي افرادي كه فاقد علايم بيماري هســتند، ضمن مراجعه به پزشــك به طور سالانه تحت آزمايشات غربالگري قرار گيرند. ۸۰ درصد مردان بالاي ۸۰ ســال دچــار درجاتي از تغييرات بدخيم پروستات مي شوند. اختــلال در دفع ادرار شــايع ترين علامت باليني و وجود خون در ادرار شــايع ترين يافته اتفاقي آزمايشــگاهي سرطان پروستات است. ســرطان پروستات شايع ترين سرطان مردان است، اين سرطان مخصوص افراد مسن است و با افزايش سن، شيوع آن نيز افزايش مي يابد. دكتــر فرات افزود: علي رغم اين كه نوع خوش خيم عارضه بزرگ شدن غيرطبيعي پروستات شايع تر است، ولي به طور كلي حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مردان بالاي ۸۰ ســال، درجاتــي از تغييرات بدخيم در پروســتات را پيدا خواهند كرد. وي خاطرنشــان كــرد: هر چند علت اصلي سرطان پروستات ناشناخته است، ولي عوامل مستعد كننده اي همچــون مصرف بيش از حد چربي، اســتعمال ســيگار، مواد غذايي حاوي كالري بالا مي توانند در ايجاد اين بدخيمي نقش داشته باشند. استاديار دانشگاه علوم پزشــكي يزد در مورد علائم اين بيماري گفــت: براســاس اين كه در چــه مرحله اي از بيماري باشــيم، علائم متفاوت اســت. علائم اوليه شــامل اختلال ادراري بــه صورت قطره قطره شــدن ادرار، عدم دفع كامل ادرار، كاهش قطر و فشــار ادرار و دردهاي مبهم در زير شــكم است، كه البته اين علائم با علائم بزرگي خوش خيم پروستات مشترك است. وي اضافه كرد: با پيشــرفت بيماري، بدتر شــدن علائم فوق به همــراه وجود خــون در ادرار، درد هاي اســتخواني و علائم مربوط به درگيري ساير اعضاء بدن را شاهد خواهيم بود. اين هماتولوژيســت درخصوص روش هاي تشــخيصي، به روش اندازه گيري سطحPSA كه يك آنتي ژن اختصاصي سرطان پروستات است، اشــاره كرد و افزود: اندازه گيري ســطح PSAهم در تشخيص ســرطان و هم در غربالگري (تشــخيص قبل از بروزعلائم) ســرطان پروســتات ارزش دارد.نمونه گيري از پروســتات و بررسي پاتولوژيك ،روش تشخيصي قطعي است. عضو هيات علمي دانشــگاه علوم پزشــكي يزد در پايان تصريح كرد: از آنجايي سرطان پروســتات شايع ترين سرطان مردان در تمام دنياســت و اين بيمــاري به خصوص در مراحــل ابتدايي قابل درمان اســت، لازم اســت تمام مردان بالاي ۵۰ سال و حتي افرادي كه فاقد علايم بيماري هســتند، ضمن مراجعه به پزشك به طور سالانه تحت آزمايشات غربالگري قرار گيرند. زيرا اگر قبل از بروز علايم، بخصوص علايمي كه حاكي از بيماري پيشــرفته است، اين بيماري تشخيص و ً به طور صد درصد بهبودي كامل حاصل مي شود

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 رای, میانگین: 4٫43 از 5)
Loading...